Privacyverklaring

Laatste wijziging: 1 april 2023

Dit is de privacyverklaring van Judovereniging Asahi, gevestigd te Johann Straussstraat 13, 5144TA in Waalwijk, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40271144, hierna te noemen: `de Vereniging`.

Bewust of onbewust deel je persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met je persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement uiteengezet hoe wij met je persoonsgegevens omgaan en welke rechten je hebt. Heb je vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel je vraag dan gerust per e-mail aan privacy@budo-asahi.nl.

In onderstaande tabel kun je snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke persoonsgegevens verzamelen, hoe lang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen.

tabel behorende bij de privacyverklaring van Judovereniging Asahi
tabel behorende bij de privacyverklaring van Judovereniging Asahi


Website

Contactformulier en aanmeldingsformulier evenementen

Wij verwerken persoonsgegevens op deze website die actief worden verstrekt bij het invullen van een contactformulier, aanmeldingsformulier of het verstrekken van gegevens per email.
Bij het invullen van het contactformulier wordt gevraagd om jouw voornaam, achternaam, e-mail en eventueel een telefoonnummer. Bij het invullen van het aanmeldingsformulier voor evenementen wordt gevraagd om voornaam, achternaam en leeftijd van de deelnemer, e-mail en telefoonnummer van de ouder/voogd.

Digitale media en beeldmateriaal

De op deze website geplaatste foto’s zijn met toestemming van de desbetreffende persoon of, indien minderjarig, de ouder/voogd verwerkt en gepubliceerd.
Foto’s zijn alleen bedoeld voor privégebruik. Ander gebruik is niet toegestaan.

Website Services van derden en tools

Deze website maakt gebruik van verschillende services van Google. Deze services zijn Google reCAPTCHA, Google Fonts en Google Maps. Wij hebben een overeenkomst voor gegevensverwerking met Google afgesloten voor het gebruik van de Google-tools en -services.
De privacyverklaring en gebruiksvoorwaarden van Google zijn te vinden op: https://policies.google.com/privacy en https://policies.google.com/terms

Google reCAPTCHA tool

Op deze website gebruiken wij de functie reCAPTCHA v2 van Google. Deze functie wordt voornamelijk gebruikt om te onderscheiden of een invoer door een natuurlijke persoon wordt verricht of door machinale en geautomatiseerde verwerking. De service omvat het verzenden van het IP-adres en alle andere gegevens die Google nodig heeft voor de reCAPTCHA-service naar Google.

Google Web Fonts

Deze website maakt gebruik van web fonts die door Google worden geleverd om de lettertypen gelijkmatig weer te geven. Wanneer je een pagina opent laadt jouw browser de benodigde web fonts in de cache van jouw browser, om de teksten en lettertypes correct weer te geven. Als jouw browser geen web fonts ondersteunt, wordt een standaard lettertype van jouw apparaat gebruikt.

Google Maps

Op onze website maken wij gebruik van Google Maps (API) voor het weergeven van interactieve landkaarten. Zodra je een pagina bezoekt waarin een kaart van Google Maps is verwerkt, wordt jouw IP-adres verzonden naar servers van Google in de VS en daar opgeslagen. Wij hebben geen invloed op deze gegevensoverdracht.

Cookies

Klik hier voor ons Cookiebeleid

Links naar andere websites

De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de website van de Vereniging. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. De Vereniging raadt je aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Zonder jouw toestemming verstrekt de Vereniging je persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst die de Vereniging met je heeft, tenzij de Vereniging wettelijk verplicht is om je persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden. In de tabel in het begin van de privacyverklaring tref je een overzicht aan van de situaties waarin persoonsgegevens aan derden worden verstrekt.

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

Je hebt het recht de Vereniging te verzoeken om inzage in jouw persoonsgegevens (tenzij de Vereniging op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om je gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. Je dient je bij een dergelijk verzoek te identificeren. Als je wenst dat je gegevens verwijderd worden, zal de Vereniging deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van de Vereniging hebben ontvangen.

Beveiliging persoonsgegevens

De Vereniging treft passende maatregelen om je persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot je gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Wijziging van het privacy beleid

De Vereniging past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de website zal steeds de meest recente versie van onze Privacyverklaring worden opgenomen. De Vereniging raadt je dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal de Vereniging er alles aan doen je per e-mail en via de website te informeren.

Contactgegevens

Als je vragen hebt over de verwerking van je persoonsgegevens of de Vereniging wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van je persoonsgegevens, kun je contact opnemen via onderstaande contactgegevens:

Verantwoordelijke: Bestuur Asahi
E-mail: privacy@budo-asahi.nl

Klacht over de verwerking van jouw Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij je ook graag verder als je een klacht hebt over de verwerking van je persoonsgegevens. Op grond van de AVG heb je bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van je persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.